Darbo užmokestis

VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

I ketv.

Direktorius 663,93 1 1179,11
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 782,59 1 794,77
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 539,42 1 932,89
Buhalteris 656,70 1 870,45
Apskaitininkas 0 1 185,47
Sekretorius 356,62 1 685,69
Psichologas 297,56 1 302,31
Logopedas 483,42 1 424,42
Specialusis pedagogas 0,00 1 229,09
Meninio ugdymo pedagogas 686,63 1 824,09
Auklėtojas 558,15 24 738,47
Auklėtojo padėjėjas 342,35 13 420,15
Dietistas 197,38 1 694,83
Sandėlininkas 457,87 1 424,70
Virėjas 334,46 3 414,21
Valytojas 359,03 1 386,67
Kiemsargis 373,33 2 500,08
Pastatų prižiūrėtojas 152,73 2 509,85
Skalbėjas 190,00 2 181,37

 

 

Direktorė                                             (parašas)                              Jurga Smulskienė

 

 

Vyr. buhalterė                                     (parašas)                             Danutė Kazlauskienė